Introduction

Promosalons Vietnam thành lập năm 2004, là thành quả đối tác giữa Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp tại Việt Nam và Promosalons. Chúng tôi giới thiệu, quảng bá và đại diện các triển lãm chuyên ngành của Pháp tại Việt Nam, đồng hành cùng các công ty vIệt Nam tham gia vào các triển lãm chuyên ngành này: tổ chức các chuyến tham quan, chương trình làm việc tại triển lãm, giúp đỡ hậu cần cho chuyến công tác, hỗ trợ phiên dịch cũng như thông tin hành chính di chuyển trong khối Schengen.

Our team

  • Minh Phuong Le, Senior Officer
  • Ngoc Hanh Nguyen, Assistant