Introduction

Promosalons Vietnam thành lập năm 2004, là thành quả đối tác giữa Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp tại Việt Nam và Promosalons. Chúng tôi giới thiệu, quảng bá và đại diện các triển lãm chuyên ngành của Pháp tại Việt Nam, đồng hành cùng các công ty vIệt Nam tham gia vào các triển lãm chuyên ngành này: tổ chức các chuyến tham quan, chương trình làm việc tại triển lãm, giúp đỡ hậu cần cho chuyến công tác, hỗ trợ phiên dịch cũng như thông tin hành chính di chuyển trong khối Schengen.

Our team
  • Minh Phuong Le, Senior Officer
  • Ngoc Hanh Nguyen, Assistant
Trade shows

POLLUTEC Lyon

7/10/2025
Lyon - Eurexpo

SIAL Canada

29/04/2025
Toronto - Enercare Centre

SIAL INTERFOOD Jakarta

13/11/2024
Jakarta - International Expo

MAISON & OBJET

5/09/2024
Paris Nord Villepinte

PREMIERE VISION PARIS

2/07/2024
Paris Nord Villepinte